Záznam z prieskum trhu

1.     Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:      GUKOTEX - PRIVAT spol. s r.o.

                                                                              Družby 35, Banská Bystrica 974 04

                                                                              IČO: 31 599 711

2.   Predmet zákazky:                                            Fotovoltické zariadenie

3.   Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)     tovary

4.   Kód CPV:                                                    31712331-9 Fotovoltické články

5.   Predpokladaná hodnota zákazky:

V prípade zákaziek zadávaných osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nie je potrebné v osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu zákazky.

 

6.   Názov projektu a číslo ITMS 2014+:                 Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu

                                                                              elektriny GUKOTEX - PRIVAT spol. s r.o.

                                                                              NFP310040CUQ9

7.   Operačný program:                                        Kvalita životného prostredia

8.   Spôsob vykonania prieskumu trhu[1]:                  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného

                                                                               predloženia cien alebo ponúk

9.   Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk[2]:   najnižšia cena

a)     zoznam oslovených dodávateľov[3] :

Názov osloveného dodávateľa

Dátum oslovenia

Spôsob oslovenia

Oprávnenie dodávať predmet zákazky (áno/nie)

Spôsob overenia oprávnenosti dodávať predmet zákazky[4]

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (áno/nie)

Spôsob overenia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Prijatá ponuka: áno/nie

EasySun, s.r.o.

20.02.2023

email

áno

OR SR

nie

Register osôb so zákazom

áno

OSMONT elektromontáže, s. r. o.

20.02.2023

email

áno

OR SR

nie

Register osôb so zákazom

áno

           

MARTEL Trade s.r.o.

20.02.2023

email

áno

OR SR

nie

Register osôb so zákazom

áno

b)     zoznam predložených ponúk[5]:

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku

Dátum a čas predloženia / dátum vyhodnotenia

Návrh na plnenie kritéria[6]

Vyhodnotenie splnenia podmienok[7]

Poznámka

EasySun, s.r.o., Slottova 942/4, 015 01 Rajec

21.02.2023 o 5:23 / 28.02.2023

92 160,00 € bez DPH

Splnil

Výpis z ORSR, Printscreen Register osôb so zákazom, Cenová ponuka, Špecifikácia predmetu zákazky, Kúpna zmluva

OSMONT elektromontáže, s. r. o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

22.02.2023 o 8:37 / 28.02.2023

95 998,00 € bez DPH

Nevyhodnocovalo sa

 

           

MARTEL Trade s.r.o., Robotnícka 9719, 036 01 Martin

nepredložil ponuku

nepredložil ponuku

Nevyhodnocovalo sa

 

 

10.   Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  Neuplatnilo sa, MARTEL Trade s.r.o. nepredložil

                                                                                            cenovú ponuku

11.   Identifikácia úspešného uchádzača:                              EasySun, s.r.o.

                                                                                            Slottova 942/4, 015 01 Rajec

12.   Cena úspešného uchádzača[8] :                                     92 160,00 € bez DPH

                                                                                            110 592,00 € s DPH

13.   Spôsob vzniku záväzku[9]:                                           Kúpna zmluva

14.   Podmienky realizácie zmluvy[10]:                                        Lehota na realizáciu zákazky do 3 mesiacov

                                                                                            od doručenia písomnej objednávky

                                                                                            Miesto realizácie: Severná 18, 971 01 Prievidza

 

15.   Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:           Ing. Mário Hošala, PhD.

16.   Miesto a dátum vykonania prieskumu:                         28.02.2023

17.   Prílohy[11]: Kontrolný zoznam

 [1] Uviesť aký:    a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).

[2] Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.

[3] Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na zakazkycko@vlada.gov.sk)

[4] Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

[5] Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.

[6] napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.

[7] Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).

[8] Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.

[9] Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.

[10] Lehota plnenia a miesto realizácie.

[11] Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.